SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN

Last Updated: July 22nd ,2022
PENTING: SILA BACA SYARAT PENGGUNAAN INI DENGAN TELITI

Yippi ialah salah satu aplikasi yangh berkembang pesat; menyediakan khidmat pemesejan, panggilan Internet, pemesejan suara, panggilan video dan perkhidmatan lain kepada pengguna di seluruh dunia melalui aplikasi mudah alih, laman web dan/atau platform lain ("Platform Yippi").

Dengan mengakses dan menggunakan aplikasi ini, perkhidmatan dan/atau perisian Yippi, anda dianggap telah membaca, memahami, bersetuju dan menerima Syarat Penggunaan yang dinyatakan. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju dengan representasi yang dibuat oleh anda sendiri di bawah. Sila elakkan daripada menggunakan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi jika anda tidak bersetuju dengan semua atau mana-mana terma dan syarat yang telah dinyatakan di bawah. Sila ambil perhatian bahawa Togl (seperti yang ditakrifkan di bawah) tidak akan bertanggungjawab untuk pembayaran sebarang kos dan/atau perbelanjaan yang ditanggung disebabkan oleh mengakses dan menggunakan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi, termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana rangkaian operator dan caj perayauan.

Platform Yippi dimiliki sepenuhnya oleh TOGL Technology, sebuah syarikat Nevada (“Togl”). Syarat Penggunaan yang terkandung di sini mengawal akses dan penggunaan Platform Yippi anda, penggunaan mana-mana perkhidmatan, produk, fungsi dan ciri yang disediakan dan ditawarkan oleh Togl pada Platform Yippi (“Perkhidmatan”), dan/atau mana-mana perisian lain yang berkaitan dibekalkan atau disediakan oleh Togl pada Platform Yippi (“Perisian”).

1. Syarat Penggunaan Am:

1.1 Syarat Penggunaan membentuk perjanjian yang mengikat secara sah antara anda dan Togl.

1.2 Togl berhak untuk menukar, mengubah suai, menambah atau mengalih keluarbahagian Syarat Penggunaan yang terkandung di sini dari semasa ke semasa dengan atau tanpa sebarang notis awal kepada anda, berkuat kuasa selepas dipos. Penggunaan berterusan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi oleh anda akan membentuk dan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan atau pengubahsuaian tersebut. Oleh itu, anda bersetuju untuk menyemak Terma Penggunaan dengan kerap untuk mengetahui perubahan atau pengubahsuaian tersebut. Selanjutnya, anda juga bersetuju untuk menyemak dan bertanggungjawab terhadap Syarat Penggunaan yang terpakai kepada mana-mana negara tempat anda menggunakan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi yang mungkin berbeza daripada negara tempat anda telah mendaftar ("Negara Ganti") di mana penggunaan berterusan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi selepas apa-apa keberkesanan perubahan tersebut, sama ada disemak oleh anda atau tidak, akan membentuk persetujuan dan penerimaan anda kepada perubahan tersebut.

1.3 Anda mesti memberikan maklumat yang tepat, benar, terkini dan lengkap semasaproses pendaftaran.

1.4 Anda mesti berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun atau minimum umuryang sah menurut undang-undang di negara anda untuk mendaftar dan membuka akaun. Jika sebaliknya, anda hanya boleh menggunakan Perkhidmatan dan/atau Perisian yang tersedia di Platform Yippi. Jika anda berumur di bawah 18 tahun atau umur yang sah untuk memberi kebenaran menurut undang-undang yang terpakai di negara anda, anda mesti mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga yang sah untuk mendaftar, membuka akaun atau sebaliknya menggunakan Perkhidmatan dan/atau Perisian yang tersedia di Platform Yippi dan ibu bapa atau penjaga sah anda mesti bersetuju menerima Syarat Penggunaan bagi pihak anda. Ibu bapa atau penjaga sah anda juga akan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan anda, caj yang berkaitan dengan penggunaan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi anda dan pembelian yang dibuat pada Platform Yippi.

1.5 Anda bersetuju untuk menggunakan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippimenurut Terma Penggunaan yang terkandung di sini untuk tujuan yang sah, wajar, dibenarkan dan boleh diterima.

1.6 Togl memberi anda lesen terhad, tidak boleh dipindah milik dan boleh dibatalkan untukmengakses dan menggunakan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi sebagaimana yang dibenarkan secara nyata dalam Syarat Penggunaan. Togl memberikan lesen tersebut kepada anda tertakluk kepada persetujuan anda bahawa anda tidak boleh: –

 • (a) menggunakan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi dalam apa-apa cara yangmelanggar mana-mana undang-undang atau peraturan sedia ada;
 • (b) menyiarkan atau menghantar atau menyebarkan sebarang maklumat atau imej padaatau melalui Platform Yippi yang menyalahi undang-undang, lucah, berbahaya, menfitnah, mengancam, mengganggu, membenci, menyinggung perkauman atau etnik, atau menghasut atau menggalakkan kelakuan yang menyalahi undang-undang atau sebaliknya tidak sesuai dan tidak menyenangkan;
 • (c) menghantar sebarang bahan yang mengandungi virus, cecacing, kuda trojan atau kodkomputer, fail, skrip, ejen atau program berbahaya yang lain melalui atau ke Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi;
 • (d) sebarang tindakan yang mengubah, mengganggu atau mengganggu keselamatandan/atau prestasi Platform, Perkhidmatan, Perisian Yippi atau data yang terkandung di dalamnya dan berniat atau merancang untuk membahayakan atau dengan sengaja mengganggu perkara tersebut di atas;
 • (e) memperoleh atau cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada Platform, Perkhidmatan, Perisian Yippi atau sistem atau rangkaian berkaitannya;
 • (f) melakukan apa-apa pelanggaran keyakinan, privasi atau mana-mana hak pihak ketiga,termasuk, tanpa had, hak harta intelek;
 • (g) menyamar sebagai seseorang atau menggunakan identiti palsu jika tujuannya adalahuntuk mengelirukan, memperdaya atau menipu orang itu; atau
 • (h) terlibat dalam sebarang kelakuan yang mungkin boleh merosakkan atau mencemarkannama baik Togl atau memburukkan nama baik.

Togl boleh, tanpa notis awal, mengalih keluar atau menafikan akses anda kepada Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi jika Togl mendapati bahawa anda melanggar undang-undang yang terpakai atau Terma Penggunaan yang dinyatakan di sini.

1.7 Anda selanjutnya bersetuju untuk tidak merosakkan, merosakkan dan/atau mengganggufungsi biasa Platform Yippi dan tidak akan menggunakan Platform Yippi untuk mengedarkan spam, mel berantai, skim piramid, virus atau sebarang maklumat atau teknologi lain yang dianggap tidak sesuai kepada Togl. Togl berhak untuk mengambil sebarang langkah yang difikirkan sesuai untuk menghalang anda daripada menyalahgunakan Platform Yippi termasuk tetapi tidak terhad kepada menyekat penggunaan Platform Yippi, menutup akaun anda dan/atau merujuk perkara itu kepada pihak berkuasa yang berkaitan untuk mendapatkan bantuan daripada a mahkamah bidang kuasa kompeten, atau sebarang tindakan lain yang difikirkan sesuai oleh Togl.

1.8 Togl berhak, tetapi tidak mempunyai kewajipan, untuk memantau dan mengawalinteraksi antara pengguna, aktiviti, kandungan dan bahan di Platform Yippi. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk kelakuan anda sendiri. Walau bagaimanapun, Togl boleh mengikut budi bicara mutlaknya mengambil sebarang tindakan yang difikirkan sesuai.

1.9 Anda bersetuju untuk tidak mendedahkan sebarang maklumat yang membenarkanakses ke akaun anda kepada mana-mana pihak ketiga. Togl tidak akan bertanggungjawab dan bertanggungjawab untuk sebarang liabiliti, sama ada liabiliti sivil atau jenayah, untuk penggunaan maklumat anda oleh mana-mana pihak ketiga.

1.10 Anda dengan ini mengetahui semua undang-undang dan peraturan di negara gantianda. Walau apa pun yang bertentangan, anda seterusnya bersetuju untuk sebarang insiden dan/atau tindakan yang berlaku dalam akaun anda yang menyalahi undang-undang, tidak jujur, salah nyata dan lain-lain, jika tidak sesuai dan/atau bercanggah dengan undang-undang atau terma di sini, anda akan bertanggungjawab sebagai pemegang akaun. Untuk mengelakkan keraguan, setiap kejadian dan/atau tindakan melalui akaun anda, nyata atau tersirat, tiada apa-apa pun dalam terma di sini, bertujuan untuk atau akan memberikan kepada mana-mana pihak ketiga selain daripada anda sebagai pemegang akaun, apa-apa hak, faedah atau remedi apa-apa sifat sekalipun di bawah atau oleh sebab terma di sini.

1.11 Anda bertanggungjawab untuk merahsiakan akaun dan kata laluan anda, selamat danterjamin. Anda bertanggungjawab dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua atau mana-mana aktiviti yang dijalankan di bawah akaun atau kata laluan tersebut. Sekiranya terdapat penggunaan tanpa kebenaran akaun atau kata laluan anda atau akaun anda telah terjejas, anda hendaklah segera memaklumkan kepada Togl. Togl dengan ini tidak akan bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk sebarang kehilangan atau kerosakan disebabkan penggunaan tanpa kebenaran tersebut atau akaun atau kata laluan anda atau kegagalan anda untuk mematuhi peruntukan ini.

1.12 Jika anda menerima apa-apa bahan atau data yang mengandungi maklumat di manaanda bukan penerima yang dimaksudkan, anda dengan ini bersetuju dan berjanji untuk memadamkan bahan atau data tersebut dan memberitahu Togl dengan segera.

1.13 Anda bersetuju dan berjanji untuk tidak mengumpul, mengekalkan dan/ataumengeluarkan sebarang maklumat tentang pengguna lain daripada Platform Yippi, termasuk tetapi tidak terhad kepada butiran peribadi pengguna lain, tanpa kebenaran pengguna lain dan Togl.

1.14 Untuk aplikasi mudah alih Yippi ("Apl Yippi"), adalah menjadi tanggungjawab andauntuk menyemak dan memastikan bahawa anda telah memuat turun aplikasi atau Perisian Yippi yang betul untuk peranti anda. Togl tidak menjamin bahawa aplikasi atau Perisian Yippi akan serasi dengan peranti anda. Selanjutnya, Togl boleh dari semasa ke semasa mengeluarkan versi aplikasi atau Perisian Yippi yang dinaik taraf dan/atau boleh menaik taraf versi sedemikian secara automatik pada peranti anda. Anda dengan ini memberikan persetujuan anda untuk menaik taraf automatik sedemikian pada peranti anda dan bersetuju bahawa Syarat Penggunaan akan digunakan untuk semua peningkatan tersebut.

1.15 Anda bersetuju, mengakui, memahami dan menerima bahawa Togl hanyamenyediakan platform yang menawarkan Perkhidmatan, antara lain, adalah tempahan penerbangan dan penginapan, permainan dan penjualan barangan. Memandangkan perkara di atas, Platform Yippi mungkin menyediakan pautan atau akses kepada aplikasi atau tapak mudah alih lain. Anda bersetuju bahawa akses dan penggunaan anda terhadap aplikasi atau tapak mudah alih yang lain akan kekal atas risiko anda sendiri. Togl tidak akan bertanggungjawab dan bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, ketersediaan dan/atau aktiviti aplikasi mudah alih lain atau tapak yang mungkin dikendalikan dan dimiliki oleh ahli gabungan, rakan kongsi dan pihak ketiga Togl dan sebarang maklumat, produk atau perkhidmatan pada aplikasi mudah alih tersebut atau tapak yang mungkin boleh diakses melalui Platform Yippi. Togl tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian langsung, tidak langsung, berbangkit, kerosakan, tuntutan, liabiliti dan/atau kos dalam apa jua bentuk yang timbul daripada akses dan penggunaan aplikasi mudah alih atau tapak atau sebarang transaksi yang berkaitan dengannya. Jika anda mengakses aplikasi mudah alih lain atau tapak di atas daripada Platform Yippi, anda mengakui dan memahami bahawa Syarat Penggunaan tidak terpakai pada penggunaan aplikasi atau tapak mudah alih tersebut. Anda dianggap telah membaca dan memahami sepenuhnya terma dan syarat serta dasar privasi yang berkenaan (jika berkenaan) dengan mengakses dan menggunakan aplikasi atau tapak mudah alih yang lain tersebut.

1.16 Anda bersetuju, mengakui, memahami dan menerima bahawa Togl bukanlah ejen,pekerja, broker atau wakil anda. Anda selanjutnya bersetuju, mengakui, memahami dan menerima bahawa Togl tidak berhutang kepada anda apa-apa kewajipan selain yang terkandung di sini dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan, tuntutan, liabiliti dan penalti yang timbul daripada lawatan, penggunaan dan/atau pelayaran Platform Yippi, termasuk tetapi tidak terhad kepada mendaftar akaun dan/atau menggunakan Perkhidmatan pada Platform Yippi.

1.17 Anda bersetuju, mengakui, memahami dan menerima bahawa Togl hanyamenyediakan platform kepada anda yang mematuhi undang-undang dan semua terma di sini. Kami berhak untuk melucutkan pendapatan Yipps dan Tips anda jika munasabah percaya bahawa terdapat sebarang tindakan atau elemen yang mungkin kehilangan dua puluh lima peratus (25%) daripada Yipps atau Pendapatan Tips anda untuk pelanggaran pertama; lima puluh peratus (50%) daripada Yipps atau Pendapatan Tips anda untuk pelanggaran kedua; kehilangan semua Yipps dan Tips Income dan tamatkan akaun untuk pelanggaran ketiga.

1.18 Anda bersetuju, mengakui, memahami dan menerima bahawa sekiranya akaun andadalam siasatan dan telah disekat oleh kami, tiada bayaran akan dikeluarkan oleh kami sehingga siasatan selesai. Pendapatan Yipps atau Tips anda akan kekal sama melainkan anda didapati bersalah dalam laporan siasatan.

1.19 At all times when using Yippi, you shall bear all risk when clicking hyperlinks leading out of Yippi and we do not warrant that any communication via the internet is free of errors, virus, interception or interference which may damage or interfere with data, hardware or software. You shall be fully responsible for virus checking and all other necessary filtering.

2. Yipps

2.1 Yipps (seperti yang ditakrifkan di sini) ialah kredit dalam aplikasi yang boleh digunakan untuk pembelian dan perkhidmatan dalam Aplikasi Yippi.

2.2 Tiada jumlah minimum Yipps diperlukan sebelum anda boleh mula membelanjakan Yipp anda atau menggunakan Aplikasi Yippi. Anda boleh memilih untuk membeli Yipps melalui mana-mana cara pembayaran yang boleh didapati di Apl Yippi dari semasa ke semasa. Anda dengan ini menyedari dan mengakui bahawa harga Yipps mungkin berbeza-beza bergantung pada platform yang anda telah akses dan Yipps dalam Aplikasi Yippi tidak boleh ditebus secara tunai dan tidak boleh dibayar balik, atau dijual semula kepada akaun lain atau pihak ketiga dalam apa jua keadaan.

2.3 Anda juga boleh menerima Tip dalam Yipps ("Pendapatan Petua") pada platform Yippi. Tips Pendapatan tidak boleh dijual semula atau dipindahkan ke akaun lain atau pihak ketiga dalam apa jua keadaan.

2.4 Anda boleh menyemak baki Yipps anda pada Aplikasi Yippi dan baki yang dinyatakan hendaklah menjadi bukti muktamad baki Yipps anda.

2.5 Bagi pengguna Bukan Warganegara Malaysia, Tips Pendapatan berjumlah 700 Yipps ke atas setiap bulan akan dibayar kepada pengguna melalui Ka$h Prabayar MasterCard, berkuat kuasa 1 Mac 2021. Anda perlu mendaftar dan mengaktifkan Ka$h untuk mula menerima pendapatan. Garis panduan penuh untuk memuat turun Ka$h boleh diakses dari laman web berikut: https://v1.yippiweb.com/wp-content/uploads/2021/03/FINAL-KASH-USER-GUIDE_2_revise_final_ii.pdf

2.6 Selanjutnya, Togl berhak untuk melucutkan pendapatan Yipps dan Tips anda jika munasabah percaya bahawa terdapat unsur penipuan, menyalahi undang-undang atau melibatkan sebarang aktiviti jenayah berkaitan dengan transaksi yang dibuat di Platform Yippi atau di mana Togl secara munasabah percaya bahawa anda melanggar Syarat Penggunaan atau akaun anda telah tidak aktif dan/atau tidak aktif selama lebih daripada dua belas (12) bulan. Anda bersetuju bahawa anda akan bekerjasama berhubung dengan sebarang pemeriksaan jenayah kewangan yang diperlukan dan untuk membantu Togl dalam mematuhi mana-mana undang-undang atau peraturan yang sedia ada.

2.7 Togl akan mengamalkan haknya untuk kehilangan lima puluh peratus (50%) daripada Pendapatan Tips anda jika munasabah percaya bahawa anda mempunyai penstriman langsung anda bukan sahaja pada platform Yippi tetapi juga pada platform media sosial lain pada masa yang sama, berkuat kuasa dari 1 Januari 2021.

2.8   Top up/Payment(s) via Yipps

 • (a) Top Up/Payment(s) via Yipps on Yippi App is collaborated with the respective payment merchants.
 • (b) All payments may not reflect immediately and will be processed according to your selected payment service. Transaction reflection may take up to three (3) business days for some merchants.
 • (c) Payment for certain service(s) may incur some fee charges and the merchant/services may not receive actual transacted amount.
 • (d) Payment for certain services(s) have restricted transaction limit per account.
 • (e) You are responsible to ensure your personal details provided during the payment process are true and correct. You acknowledge and agree that your personal details provided will be shared with the selected payment merchants, included for the issuance of official receipt to you, if applicable.
 • (f) The payment confirmation on Yippi App is not an official receipt from the payment merchants. The respective payment merchants will issue such official receipts to you, or you may retrieve from the respective payments merchants/portals, depending on the merchant’s policy. Please contact your respective merchants, should you have any questions.
 • (g) There will be no refund from Yippi app once payment(s) done to the merchant. User is responsible to double check the account number and details prior proceed to payment.
 • (h) When you make or receive a payment, you are liable to Togl for the full amount of the payment sent to you plus any fees if the payment is later invalidated for any reason including but not limited to claims, chargebacks, or if there is a reversal of the payment.
 • (i) Togl reserves the right to vary, delete or add to any of the terms and conditions of this Terms and Conditions at any time at Togl’s absolute discretion without prior notice

2.9   Yipps are not a form of legal tender and they do not in any way constitute to any credit balance of fiat currency or property of any type.

2.10   For the avoidance of any doubt, Yipps in substance or form does not constitute as e-money, a payment instrument as defined and recognised under the Financial Services Act 2013 and the Islamic Financial Services Act 2013 which is used ubiquitously in e-wallets and e-commerce for online retail or commercial transactions.

3. Dasar Privasi

3.1 Setelah mendaftar akaun pengguna, anda bersetuju dengan pendedahan data peribadi anda dan dengan itu memberikan kebenaran kepada Togl untuk memproses maklumat yang disampaikan oleh anda mengikut Terma Penggunaan di sini termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang acara seperti yang diperlukan dan dibenarkan mengikut undang-undang.

3.2. Anda bersetuju, mengakui, memahami dan menerima bahawa untuk menyediakan anda dengan pelbagai Perkhidmatan yang ditawarkan pada Platform Yippi, adalah perlu untuk maklumat tentang anda ("Data") dimaklumkan atau tersedia kepada Togl, anak syarikatnya , ejen sah, ahli gabungan, pembekal dan syarikat perkhidmatannya yang memberikan sokongan kepada Platform Yippi termasuk tetapi tidak terhad kepada menjamin dan membangunkan kualiti dan ketersediaan Platform Yippi, dan kutipan hutang, perintah mahkamah, dan pemudahan Perkhidmatan pada Platform Yippi.

3.3. Togl hendaklah menggunakan Data yang dikumpul daripada anda untuk menghantar kepada anda iklan dan tawaran ke alamat e-mel, faks, telefon, mel suara dan cara komunikasi lain yang sesuai kepada anda. Togl juga hendaklah menyusun, membangunkan dan memperibadikan perkhidmatan yang diberikan kepada anda dengan Data yang dikumpul.

3.4 Togl boleh bergantung pada pengiklanan dan pemasaran pihak ketiga yang dibekalkan melalui Perkhidmatan dan mekanisme lain untuk mensubsidi Perkhidmatan dan/atau untuk memperoleh hasil tambahan. Anda dengan ini bersetuju untuk menerima pengiklanan dan pemasaran tersebut. Jika anda tidak mahu menerima pengiklanan sedemikian, anda hendaklah memberitahu Togl secara bertulis atau mengikut prosedur yang ditentukan oleh Togl. Togl berhak untuk mengenakan bayaran yang lebih tinggi kepada anda untuk atau menafikan penggunaan Perkhidmatan sekiranya anda memilih untuk tidak menerima perkhidmatan pengiklanan ini. Yuran yang lebih tinggi ini, jika berkenaan, akan disiarkan di laman web Yippi yang terletak di https://v1.yippiweb.com .

3.5 Anda bersetuju, mengakui, memahami dan menerima bahawa Datanya boleh diakses oleh pihak ketiga yang tidak dibenarkan dan Togl tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang anda alami akibat capaian tanpa kebenaran oleh mana-mana pihak ketiga.

3.6 Anda selanjutnya bersetuju dan memberi kebenaran kepada Togl untuk berkongsi data anda dan sebarang maklumat yang dikumpul di Platform Yippi kepada anak syarikat Togl, ejen sahnya, ahli gabungan, pembekal dan syarikat perkhidmatan yang memberikan sokongan kepada Platform Yippi dan mana-mana pihak berkaitan menurut undang-undang yang diguna pakai dari semasa ke semasa.

4. Harta Intelek

4.1. Semua hak harta intelek, sama ada berdaftar atau tidak berdaftar, termasuk tetapi tidak terhad kepada tanda dagangan, tanda perkhidmatan, muhibah, hak cipta, logo, reka bentuk dan keseluruhan kandungan pada Platform Yippi termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, foto, video, muzik, bunyi, grafik dan perisian dan dengan sambungan, Perkhidmatan dan sebarang cadangan, idea, permintaan penambahbaikan, maklum balas, pengesyoran atau maklumat lain yang diberikan oleh anda atau mana-mana pihak lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan dimiliki sepenuhnya oleh Togl atau jika berkenaan, sekutu Togl, rakan kongsi atau pihak ketiga pemilik harta intelek parti.

4.2 Syarat Penggunaan tidak membentuk perjanjian jualan dan tidak memindahkan, menyampaikan atau menyerahkan kepada anda apa-apa hak, tajuk atau kepentingan dalam atau berkaitan dengan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi atau mana-mana hak harta intelek yang dimiliki oleh Togl, ahli gabungannya , rakan kongsi atau pemilik pihak ketiga kecuali lesen terhad untuk mengakses dan menggunakan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi seperti yang dibenarkan menurut Syarat Penggunaan.

4.3 Semua kandungan, bahan, dokumen lain termasuk tetapi tidak terhad kepada tanda dagangan/tanda perkhidmatan, logo yang berkaitan dengan mana-mana pihak ketiga di Platform Yippi yang dimiliki sepenuhnya oleh mana-mana pihak ketiga lain dengan perjanjian, waranti dan representasi yang jelas bahawa pihak ketiga memiliki dan/atau mempunyai hak atau dilesenkan untuk menggunakan kandungan yang dimuat naik sedemikian pada Platform Yippi oleh anda dan bahawa kandungan tersebut tidak melanggar secara langsung atau tidak langsung mana-mana hak harta intelek kepunyaan pihak ketiga dan anda hendaklah memastikan Togl dilindungi daripada sebarang tuntutan /liabiliti yang timbul daripadanya pada setiap masa.

4.4. Apabila anda menyiarkan atau memuat naik apa-apa kandungan seperti teks, foto, video atau sebarang maklumat proprietari pada Platform Yippi, adalah dianggap bahawa anda telah memberikan Togl, anak syarikatnya, ejennya yang diberi kuasa, ahli gabungan, pembekal, pemilikan kandungan tersebut dan pemilikan hak harta intelek. Anda juga bersetuju untuk memberikan Togl lesen eksklusif, boleh dipindah milik, sub-lesen, di seluruh dunia untuk menggunakan, menyimpan, mengubah suai, mengeluarkan semula, menghantar atau memaparkan atau mengedar kandungan anda secara terbuka. Lesen di atas akan diberikan secara berterusan kepada Togl, anak syarikatnya, ejen sahnya, ahli gabungan dan/atau pembekal, walaupun apabila anda memadamkan kandungan atau akaun anda. Sila ambil perhatian bahawa kandungan yang telah anda padamkan mungkin kekal dalam salinan sandaran dan ia juga mungkin terus muncul jika anda telah berkongsinya dengan orang lain dan mereka belum memadamkan kandungan tersebut. Anda mengakui bahawa anda mempunyai hak yang diperlukan untuk menyiarkan dan memuat naik kandungan sedemikian pada Platform Yippi dan seterusnya memberikan Togl lesen.

4.5 Anda bersetuju bahawa kandungan anda tidak dan tidak akan melanggar mana-mana hak harta intelek mana-mana pihak kerana Togl melarang sebarang pelanggaran hak harta intelek termasuk tetapi tidak terhad kepada aktiviti pelanggaran hak cipta pada Platform Yippi. Anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk kandungan anda dan akibat daripada menyiarkan, menerbitkan, mengedar atau berkongsinya.

4.6 Jika anda percaya bahawa hak cipta, tanda dagangan atau hak harta intelek anda yang lain dilanggar oleh pengguna lain, sila hantar pemberitahuan bertulis mengenai pelanggaran tersebut kepada Togl. Togl akan menyemak.

4.7 Selanjutnya, anda mengakui dan bersetuju bahawa anda tidak akan:

 • (a) melesenkan, sub-lesen, menjual, menjual semula, memindahkan, menyerahkan,mengedar atau sebaliknya mengeksploitasi secara komersil atau menyediakan Platform Yippi kepada mana-mana pihak ketiga dalam apa jua cara;
 • (b) mengubah suai atau membuat karya terbitan berdasarkan Platform Yippi termasuk tetapitidak terhad kepada logo atau tera air mewakili Tanda Dagangan kami di Platform Yippi;
 • (c) mencipta "pautan" internet ke Platform Yippi atau "bingkai" atau "mencerminkan" Perisian pada mana-mana pelayan lain atau peranti wayarles atau berasaskan internet;
 • (d) kejuruteraan terbalik atau mengakses Perisian untuk: –
  • (aa) membina produk atau perkhidmatan yang kompetitif;
  • (bb) membina produk menggunakan idea, ciri, fungsi atau grafik yang serupa bagi Platformdan/atau Perisian Yippi, atau
  • (cc) menyalin sebarang idea, ciri, fungsi atau grafik daripada Platform Yippi;
 • (e) melancarkan program atau skrip automatik, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, labah-labah web, perangkak web, robot web, semut web, pengindeks web, bot, virus atau cecacing, atau mana-mana program yang mungkin membuat permintaan pelayan berbilang sesaat, atau terlalu membebankan atau menghalang operasi dan/atau prestasi Platform dan/atau Perisian Yippi;
 • (f) menggunakan mana-mana robot, labah-labah, aplikasi carian/dapat semula tapak, atauperanti atau proses manual atau automatik lain untuk mendapatkan, mengindeks, "lombong data", atau dalam apa-apa cara menghasilkan semula atau memintas struktur navigasi atau persembahan Perkhidmatan atau perkhidmatannya. kandungan;
 • (g) menyiarkan, mengedar atau mengeluarkan semula dalam apa jua cara apa-apa bahanberhak cipta, tanda dagangan, atau maklumat proprietari lain tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada pemilik hak proprietari tersebut; atau
 • (h) mengalih keluar sebarang hak cipta, tanda dagangan atau notis hak proprietari lain yangterkandung dalam Perkhidmatan;

4.8 Togl boleh menggunakan sebarang remedi undang-undang dan/atau saksama yang tersedia, yang mungkin termasuk tuntutan untuk ganti rugi sebenar atau berkanun, yuran peguam dan pelepasan injunksi sekiranya berlaku pelanggaran hak harta intelek Togl.

5. Hak dan budi bicara Togl disebabkan oleh kerosakan sistem

5.1 Togl boleh menyekat, menggantung, menutup atau membatalkan sebarang jualan atau promosi jika sistem Platform Yippi rosak atau diganggu atau jika keralatan sistem berlaku mempunyai kesan ke atas perjalanan jualan atau promosi. Jika penjualan atau promosi tidak dapat dipulihkan, satu-satunya cara yang tersedia untuk anda ialah menggunakan pembayaran balik pembayaran yang dibuat oleh anda semasa membeli melalui Platform Yippi melalui Yipps yang mungkin digunakan oleh anda untuk pembelian seterusnya di Platform Yippi.

5.2 Togl tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian, kerosakan (sama ada khas atau berbangkit), malu, perbelanjaan muhibah yang ditanggung atau dialami oleh anda disebabkan atau berkaitan dengan perkara berikut: –

 • (a) sebarang kegagalan, kelewatan dalam penghantaran, gangguan, ralat, peninggalan ataukerosakan mana-mana peralatan, sistem, perisian pelayan atau terminal Platform Yippi;
 • (b) gangguan oleh virus komputer, data yang rosak, pincang tugas;
 • (c) kegagalan atau kelewatan disebabkan sebab di luar kawalan Togl termasuk tetapi tidakterhad kepada punca seperti mogok, tindakan perindustrian, gangguan awam, banjir, gempa bumi, tanah runtuh atau perbuatan Tuhan atau komputer, elektronik, komunikasi atau kegagalan sistem elektrik mana-mana alam semula jadi, kerosakan, gangguan, bukan bekalan, kegagalan dalam bekalan elektrik atau kuasa untuk sebarang tempoh masa;
 • (d)  any operation malfunctions or defects of your computer terminal, systems or software used in accessing the Yippi Platforms; or
 • (e)  any access, use or inability to access or use of the Yippi Platforms and/or any other mobile application linked to the Yippi Platforms.

5.3 Togl reserves the right to investigate and take legal action against you if you are suspected to have caused the service breakdown while using the Yippi Platforms.

6. Indemnity

6.1  You agree and covenant to fully indemnify and hold harmless Togl and its subsidiaries,licensors, affiliates, officers, directors, members, employees, attorneys and agents from and against all liabilities, losses, damages, penalties, actions, judgments, costs, expenses or disbursements (including but not limited to legal fees) of any kind whatsoever arising from your use of and access to the Yippi Platforms, Services and/or Software including any data or content transmitted or received by you.

6.2  Togl does not and will not assess the suitability, legality or ability of any third party, service providers, retailers, advertisers and/or sponsors and you agree and covenant to fully indemnify and hold harmless Togl and its subsidiaries, licensors, affiliates, officers, directors, members, employees, attorneys and agents from and against all liabilities, losses, damages, penalties, actions, judgments, costs, expenses or disbursements (including but not limited to legal fees) of any kind whatsoever which may be imposed on and incurred by Togl arising from or in any way related to any third party, service providers, retailers, advertisers and/or sponsors.

6.3 Anda bersetuju dan berjanji untuk menanggung rugi sepenuhnya dan tidak memudaratkan Togl dan anak syarikatnya, pemberi lesen, sekutu, pegawai, pengarah, ahli, pekerja, peguam dan ejen daripada dan terhadap semua liabiliti, kerugian, ganti rugi, penalti, tindakan, penghakiman, kos, perbelanjaan atau pengeluaran wang (termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran guaman) dalam apa jua bentuk sekalipun yang mungkin dikenakan ke atas, yang ditanggung oleh Togl berkenaan dengan mana-mana aktiviti, komunikasi, tindakan dan/atau peninggalan anda yang menyalahi undang-undang dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan atau timbul daripada kecuaian atau salah laku atau pelanggaran atau sebarang peninggalan, kelewatan atau kegagalan kewajipan anda di bawah Terma Penggunaan di sini.

6.4 Anda selanjutnya bersetuju bahawa Togl tidak akan bertanggungjawab ke atas pelanggaran anda terhadap mana-mana hak pihak ketiga, termasuk tanpa had apa-apa hak privasi atau hak harta intelek dan anda akan menanggung rugi sepenuhnya dan tidak memudaratkan Togl dan anak syarikat, pemberi lesen, ahli gabungan, pegawainya, pengarah, ahli, pekerja, peguam dan ejen daripada dan terhadap semua liabiliti, kerugian, ganti rugi, penalti, tindakan, penghakiman, kos, perbelanjaan atau pengeluaran (termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran guaman) dalam apa jua bentuk yang berkaitan dengan atau timbul daripada tuntutan pihak ketiga.

6.5 Togl tidak akan menjadi pihak kepada pertikaian atau rundingan antara anda dan mana-mana pihak ketiga termasuk pembekal perkhidmatan, peruncit, pengiklan dan/atau penaja.

6.6 Pampasan oleh anda di sini akan kekal selepas penamatan akaun anda atau sekatan atau pencegahan penggunaan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi.

7. Sekatan

7.1 Togl berhak untuk menyekat kelakuan dan/atau mengambil langkah-langkah terhadap kelakuan tersebut, yang Togl akan menurut budi bicara mutlaknya anggap memudaratkan, tidak boleh diterima atau menyinggung perasaan pengguna lain atas apa-apa sebab atau tanpa sebab sekalipun atau menjejaskan pentadbiran Togl atau penggunaan Perisiannya dalam apa jua cara sekalipun.

8. Penafian

8.1 Walau apa pun maklumat, bahan dan kandungan pada Platform Yippi ("Kandungan"), anda bersetuju bahawa Kandungan di sini disediakan atas dasar "seadanya" dan "sebagaimana tersedia" dan bersifat umum. Anda berada di bawah kewajipan untuk mendapatkan nasihat undang-undang bebas, atau nasihat lain yang anda anggap perlu sebelum melawat, menyemak imbas, menggunakan dan/atau mengekalkan akaun pada atau dengan Platform Yippi. Anda menerima bahawa semua data dan/atau maklumat yang terkandung dalam Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi disediakan untuk tujuan maklumat sahaja.

8.2 Togl, anak syarikatnya, ejen yang diberi kuasa, ahli gabungan, pembekal dan syarikat perkhidmatan yang memberikan sokongan kepada Platform Yippi dan mana-mana pihak berkaitan dengan ini menafikan sebarang waranti atau perwakilan yang nyata atau tersirat termasuk tetapi tidak terhad kepada syarat kebolehdagangan, waranti hak milik, bukan -pelanggaran hak harta intelek, kegunaan, ketepatan, kesesuaian, kualiti atau kesesuaian untuk tujuan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi.

8.3 Togl tidak menjamin atau menyatakan bahawa akses kepada Platform Yippi, bahan, kandungan, maklumat dan/atau fungsi yang terkandung di dalamnya akan disediakan tanpa gangguan atau bebas daripada ralat atau bahawa sebarang kecacatan yang dikenal pasti akan diperbetulkan, atau tiada kelewatan. , kegagalan, kesilapan atau kehilangan maklumat yang dihantar, bahawa tiada virus, atau sifat mencemar atau merosakkan lain akan dihantar atau tiada kerosakan akan berlaku pada telefon mudah alih anda.

8.4 Sebarang risiko salah faham, kesilapan, kerosakan, perbelanjaan atau kerugian akibat daripada penggunaan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri dan Togl tidak akan bertanggungjawab oleh itu.

9. Had Liabiliti

9.1 Togl, anak syarikatnya, pemberi lesen, sekutu, pegawai, pengarah, ahli, pekerja, peguam dan ejennya tidak akan dalam apa jua keadaan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak untuk apa-apa langsung, tidak langsung, punitif, sampingan, ekonomi, khas, berbangkit atau teladan kerosakan atau kerugian apa-apa jenis atau jenis (termasuk tanpa had ganti rugi untuk kecederaan peribadi, tekanan emosi dan kehilangan keuntungan, muhibah, data, barangan atau kerugian tidak ketara yang lain) yang disebabkan oleh penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Platform, Perkhidmatan dan Yippi. /atau Perisian.

9.2 Togl, anak syarikatnya, pemberi lesen, sekutu, pegawai, pengarah, ahli, pekerja, peguam dan ejennya tidak bertanggungjawab dan liabiliti untuk sebarang kerugian dan kerosakan walau apa pun atau walau apa cara sekalipun, sama ada secara langsung atau tidak langsung, yang timbul daripada: –

 • (a) kesilapan, kesilapan atau ketidaktepatan kandungan yang disiarkan, dimuat naik ataudikongsi di Platform Yippi;
 • (b) akses haram kepada atau penggunaan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippioleh pihak ketiga;
 • (c) pergantungan oleh anda pada sebarang data atau maklumat yang disediakan melalui Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi;
 • (d) sebarang kegagalan sistem, pelayan atau sambungan, ralat, peninggalan, gangguan,kelewatan dalam penghantaran, virus komputer, pepijat atau kod, program ejen atau makro lain yang berniat jahat, merosakkan atau merosakkan; atau
 • (e) sebarang perbuatan Togl yang tidak disengajakan atau cuai.

10. Penamatan Perkhidmatan

10.1 Anda boleh menamatkan penggunaan Platform Yippi dengan menutup atau memadam akaun anda. Walau bagaimanapun, sebarang obligasi kontrak yang ditanggung sebelum penamatan akaun akan kekal berkuat kuasa dan berkuat kuasa sepenuhnya sehingga anda menunaikan sepenuhnya diri anda dengan membayar sebarang pembelian tertunggak dan sebarang cukai atau caj penghantaran yang berkenaan, jika berkenaan.

10.2. Togl boleh secara sementara atau kekal menamatkan atau menggantung akses anda kepada akaun anda, Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi pada bila-bila masa tanpa notis dan tanpa sebarang kewajipan untuk memberikan apa-apa sebab oleh itu atau jika, mengikut budi bicara mutlaknya, ia menentukan bahawa anda telah terlibat dalam sebarang kelakuan yang dilarang atau tidak boleh diterima dan/atau aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran Syarat Penggunaan ini.

10.3 Togl juga boleh menggantung atau menutup mana-mana akaun secara kekal yang telah tidak aktif dan/atau tidak aktif selama lebih daripada dua belas (12) bulan. Dalam acara ini, Togl mempunyai budi bicara mutlaknya untuk membatalkan termasuk tetapi tidak terhad kepada Yipps dan/atau Petua akaun dan untuk sebarang rayuan disebabkan perkara ini tertakluk kepada terma di sini tidak akan dilayan.

10.4. Dengan pilihan pengguna untuk padam akaun Yippi, pengguna tersebut turut bersetuju bahawa infomasi akaun sepa Yipps tidak diguna akan dipadamkan juga.

10.5. Yippi tidak akan melayani permintaan akaun diaktifkan semula serta Yipps yang tidak diguna selepas pemadaman akaun.  

10.6. Akaun yang dinyahaktifkar boleh diaktif semula dengan pengutasan e-mel kepada bdtogltechnology@gmail.com 

10.7 Yippi tidak bertanggungjawab atas kehilangan data / Yipps selepas pengaktifan akaun.  

11. Makluman

11.1 Togl boleh memberi notis, sama ada notis sedemikian diperlukan oleh undang-undang atau untuk tujuan pemasaran atau berkaitan perniagaan, kepada anda melalui pemberitahuan mudah alih "tolak", e-mel, pos biasa, mel berdaftar atau pos prabayar atau melalui pengeposan notis tersebut pada Platform Yippi atau mana-mana mod lain seperti yang ditentukan oleh Togl. Notis sedemikian hendaklah dianggap telah diberikan apabila tamat tempoh tiga (3) hari selepas pengeposan atau pengeposan (jika dihantar melalui pos biasa, pos berdaftar atau pos prabayar) atau pada masa penghantaran dengan syarat laporan penghantaran menyatakan bahawa ia telah diterima sepenuhnya dan tanpa kesilapan (jika dihantar melalui e-mel). Anda boleh memberi notis kepada Togl (notis sedemikian akan dianggap diberikan apabila diterima oleh Togl) melalui surat yang dihantar melalui kurier atau mel berdaftar kepada Togl menggunakan butiran hubungan seperti yang diberikan pada Platform Yippi.

12. Penepian

12.1 Sebarang kelewatan oleh Togl dalam melaksanakan apa-apa hak di bawah Terma Penggunaan yang terkandung di sini tidak akan berfungsi sebagai penepian hak tersebut atau melanjutkan atau menjejaskan mana-mana peristiwa lain atau seterusnya atau menjejaskan mana-mana hak atau remedi berkenaan dengannya atau dalam apa-apa cara mengubah suai atau mengurangkan hak Togl di bawah Syarat Penggunaan.

13. Kebolehpisahan

13.1 Sebarang terma, syarat, ketetapan, peruntukan, perjanjian atau aku janji yang terkandung di sini yang menyalahi undang-undang, batal, dilarang atau tidak boleh dikuatkuasakan adalah tidak berkesan setakat menyalahi undang-undang, kekosongan, larangan atau tidak boleh dikuatkuasakan tanpa membatalkan peruntukan yang selebihnya di sini, dan mana-mana keharaman tersebut. Kekosongan, larangan atau tidak boleh dikuatkuasakan tidak akan membatalkan atau menjadikan tidak sah, batal atau tidak boleh dikuatkuasakan mana-mana terma, syarat, ketetapan, peruntukan, perjanjian atau aku janji lain yang terkandung di sini.

14. Tugasan

14.1 Anda tidak boleh menyerahkan, memindahkan, mengubah, mewujudkan apa-apa kepercayaan ke atas atau berurusan dengan apa-apa cara lain mana-mana hak, kewajipan, perjanjian, aku janji anda dan mana-mana hak lain yang berkaitan yang dikawal oleh Syarat Penggunaan di sini tanpa kebenaran bertulis Togl terlebih dahulu. Sebarang penyerahan hak atau pemindahan yang anda katakan yang melanggar ini adalah terbatal dan tidak sah.

15. Keseluruhan Perjanjian

15.1 Terma Penggunaan bersama-sama dengan sebarang pindaan dan/atau sebarang terma dan syarat tambahan yang anda boleh masukkan dengan Togl akan membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Togl dan menggantikan semua dan mana-mana terma dan syarat terdahulu berkenaan dengan penggunaan Platform Yippi oleh anda, Perkhidmatan dan/atau Perisian.

16. Perhubungan

16.1 Tiada apa-apa dalam Syarat Penggunaan boleh mewujudkan atau dianggap mewujudkan perkongsian, agensi atau hubungan majikan dan pekerja antara anda dan Togl

17. Hak Pihak Ketiga

17.1 Tiada sesiapa pun yang bukan pihak kepada Syarat Penggunaan boleh memperoleh apa-apa hak di bawahnya atau berhak mendapat manfaat daripada mana-mana syaratnya walaupun jika orang itu telah bergantung pada mana-mana terma sedemikian atau telah menyatakan kepada mana-mana pihak kepada terma yang terkandung di sini.

18. Pertikaian

18.1 Sekiranya sebarang pertikaian atau tuntutan timbul daripada atau berkaitan dengan Syarat Penggunaan atau penggunaan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi oleh anda, anda bersetuju untuk cuba menyelesaikan pertikaian atau tuntutan dengan Togl terlebih dahulu melalui rundingan secara baik.

18.2 Jika pertikaian atau tuntutan tidak diselesaikan, pertikaian atau tuntutan tersebut hendaklah kemudiannya dirujuk kepada Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration ("KLRCA"), mengikut Peraturan KLRCA sebagaimana yang diubah suai atau dipinda dari semasa ke semasa ("Peraturan”). Timbang tara hendaklah terdiri daripada seorang penimbang tara tunggal yang dilantik oleh persetujuan bersama pihak-pihak (“Penimbangtara”). Tempat timbang tara hendaklah Kuala Lumpur, dalam bahasa Inggeris dan apa-apa bayaran, kos dan perbelanjaan yang ditanggung berkaitan dengan timbang tara hendaklah ditanggung secara sama rata oleh pihak-pihak, dengan syarat bahawa Penimbangtara boleh menghendaki yuran tersebut ditanggung dengan cara lain. sebagaimana yang ditentukan oleh Penimbang Tara adalah diperlukan agar klaus timbang tara ini boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang terpakai

18.3 Walau apa pun Fasal 18.2 di atas, Togl berhak untuk mendapatkan injunksi atau pelepasan saksama lain daripada mahkamah berhubung dengan perlindungan hak harta intelek, maklumat sulit dan/atau akses tanpa kebenaran kepada Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi

19. Undang-undang dan Bidang Kuasa

19.1 Penggunaan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi dan Syarat Penggunaan hendaklah diketepikan dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan anda dengan ini bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia walaupun Platform Yippi, Perkhidmatan dan/atau Perisian boleh diakses oleh anda dalam bidang kuasa lain selain di Malaysia.

19.2 Anda dengan ini bersetuju bahawa anda hendaklah mematuhi dengan ketat semua undang-undang yang terpakai kepada anda dalam bidang kuasa anda berkenaan dengan penggunaan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi.

20. Bahasa

20.1 Terma Penggunaan hendaklah disediakan dan dilaksanakan dalam Bahasa Inggeris dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa selain daripada Bahasa Inggeris untuk sebarang tujuan, versi Bahasa Inggeris hendaklah dalam semua keadaan diguna pakai dan menjadi yang utama sekiranya terdapat sebarang perbezaan, persoalan atau pertikaian mengenai makna, bentuk, kesahihan, atau tafsiran ini.

21. Pengiraan Pendapatan Tip ("Pengiraan")

21.1 Anda dengan ini bersetuju dan mengakui Pengiraan adalah untuk rujukan anda sahaja dan kami berhak untuk menukar, mengubah suai, menambah atau mengalih keluar bahagian penyata Pengiraan ini tertakluk kepada terma penggunaan aplikasi mudah alih Yippi, laman web dan/atau lain-lain platform ("Platform Yippi").

21.2 Anda juga boleh menerima Tip dalam Yipps ("Pendapatan") pada platform Yippi. Tips Pendapatan tidak boleh dijual semula atau dipindahkan ke akaun lain atau pihak ketiga dalam apa jua keadaan.

21.3 Anda dengan ini mengakui bahawa anda hanya akan menerima tujuh puluh peratus (70%) daripada jumlah tip yang diberikan oleh pihak ketiga dan bakinya adalah yuran pemprosesan untuk Platform Yippi kami melainkan jika dinyatakan sebaliknya.

21.4 Anda bersetuju bahawa sekiranya anda telah mengambil bahagian dalam acara "Start Quest" di Platform Yippi, anda hanya akan menerima lima puluh peratus (50%) daripada jumlah tip yang diberikan oleh pihak ketiga dalam acara ini dan bakinya ialah yuran pemprosesan untuk Platform Yippi kami melainkan dinyatakan sebaliknya.

21.5 Anda dengan ini bersetuju dan mengakui bahawa, berkuat kuasa dari 1 Januari 2021, kami akan melakukan hak kami untuk mengambil 50% daripada Pendapatan anda jika munasabah percaya bahawa anda mempunyai penstriman langsung yang bukan sahaja pada platform Yippi tetapi juga pada laman sosial lain pada masa yang sama.

21.6 Penyelesaian Pendapatan Tip akan dijalankan untuk semua pengguna yang mencapai tahap lebih tinggi daripada Tahap Satu (1) pada Platform Yippi. Untuk mengelakkan keraguan, pengguna Tahap Satu (1) tidak layak untuk mendapatkan penyelesaian Tip Pendapatan. Semua Tips yang diterima oleh pengguna Tahap Satu (1) hanya akan menukar Tips anda kepada Yipps dalam akaun Yippi anda.

21.7 Penyelesaian Tips Pendapatan akan dijalankan setiap bulan dan tiada sebarang Tips untuk dibawa ke hadapan ke bulan berikutnya. Penyelesaian Pendapatan Tips akan dilakukan atau boleh ditebus oleh anda di mana kami akan mendepositkan amaun ke akaun bank anda seperti yang ditetapkan dalam akaun Yippi anda ("Akaun Bank") hanya jika Tips anda mencapai sekurang-kurangnya 700 Tip dan kami hanya akan membayar anda dengan cara penyataan ini untuk setiap gandaan 700 Petua, contohnya, 700 Tips, 1400 Tips, 2100 Tips dan sebagainya.

21.8 Sekiranya Tips anda hanya mencapai kurang daripada 700 Tips, kami akan menukar Tips itu kepada Yipps dalam akaun Yippi anda.

21.9 Sekiranya Tips anda mempunyai lebih daripada 700 Tips tetapi tidak mencapai gandaan 700 Tips seterusnya, kami hanya akan mendepositkan jumlah yang bersamaan dengan 700 Tips dalam Akaun Bank anda, baki Tips anda akan ditukar menjadi Yipps kedalam akaun Yippi anda.

21.10 Semua penyelesaian yang perlu dibayar kepada anda adalah mengikut kadar bersama mata wang dan tertakluk kepada yuran pemprosesan, cukai atau caj bank.

21.11 Sekiranya akaun anda dalam siasatan dan telah disekat oleh kami, tiada bayaran akan dikeluarkan oleh kami sehingga siasatan selesai. Pendapatan Yipps atau Tips anda akan kekal sama melainkan anda didapati bersalah dalam laporan siasatan.

21.12 Anda juga bersetuju bahawa kami berhak mengambil tindakan mengikut mana-mana yang munasabah percaya bahawa terdapat sebarang tindakan atau elemen tidak mematuhi mana-mana terma dalam penyata dan Syarat Penggunaan ini yang mungkin kehilangan dua puluh lima peratus (25%) daripada Pendapatan Yipps atau Tips anda untuk pelanggaran pertama; lima puluh peratus (50%) daripada Yipps atau Pendapatan Tips anda untuk pelanggaran kedua; kehilangan semua Yipps dan Tips Pendapatan dan penamatan akaun untuk pelanggaran ketiga.

*Sekiranya anda ingin bertanya tentang kenyataan di atas, anda boleh menghubungi khidmat pelanggan kami.

* Semua pengiraan hendaklah tertakluk kepada Terma Penggunaan dan Dasar Privasi Platform kami.